De Verpakkingsboer

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van:

De Verpakkingsboer te Montfoort

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
Artikel 1. Algemeen

 1. .Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en elke overeenkomst inzake het verrichten door De Verpakkingsboer.
 2. Door een overeenkomst met De Verpakkingsboer te sluiten wordt koper geacht afstand te hebben gedaan van beroep op andere voorwaarden. Ook indien in de voorwaarden van opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking als die der vorige zin mocht zijn opgenomen hebben deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde voorrang.


Artikel 2. Offertes en orders

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel mocht zijn bedongen. Een vaste offerte is niet langer dan een week verbindend.
 2. De Verpakkingsboer kan geacht worden een order te hebben geaccepteerd wanneer zij niet uiterlijk op de achtste dag, nadat de bestelling door De Verpakkingsboer is ontvangen, schriftelijk aan koper bericht dat zij de order niet of slechts onder bepaalde voorwaarden kan aanvaarden.Artikel 3. Levering

 • Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt geleverd af fabriek/pakhuis.ン
 • Onder de datum van aflevering wordt verstaan de dag waarop de goederen door
  De Verpakkingsboer voor de eerste maal ter aflevering worden aangeboden.

 • Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft koper geen recht op niet-nakoming van enige jegens De Verpakkingsboer aangegane verplichtingen.Artikel 4. Overmacht

 1. Indien De Verpakkingsboer ten gevolge van overmacht haar verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen, is De Verpakkingsboer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overeenkomst of de overeenkomst ontbonden te verklaren door enkele schriftelijke kennisgeving aan koper. Noch in geval van overmacht, noch in geval van ontbinding als hiervoor bedoeld, zal koper recht op schadevergoeding hebben.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld van De Verpakkingsboer te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van De Verpakkingsboer geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt wordt of op grond waarvan nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, bedrijfsstoring, machinebreuk, staking, brand, oorlog, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, arbeid of energie.Artikel 5. Prijs

 1. In de prijzen zijn de kosten voor consulaire documenten, opening van accreditieven en dergelijke niet begrepen.
 2. Wanneer door bijzondere omstandigheden, zoals verkeersbelemmeringen en dergelijke, levering slechts tegen verhoogde prijzen mogelijk is, komen deze extra kosten ten laste van de koper.\
 3. Indien door de invoering of wijziging van nationale, supranationale of buitenlandse overheidsmaatregelen de kostprijs van De Verpakkingsboer wordt verhoogd of invloed wordt uitgeoefend op de leveringvoorwaarden van de producten waarvoor met De Verpakkingsboer een koopovereenkomst, respectievelijk een overeenkomst tot bewerking of verwerking is gesloten, is De Verpakkingsboer gerechtigd passende wijzigingen in de prijzen en/of de levereringsvoorwaarden aan te brengen. Indien koper zich niet met deze wijziging(en) kan vereningen, heeft hij het recht de overeenkomst, voorzover deze dan nog niet is uitgevoerd, te beeindigen, mits hij onmiddellijk na het hem bekend worden van de aan te brengen wijziging(en) aan De Verpakkingsboer schriftelijk kennis daarvan geeft.
 4. Wanneer gedurende het tijdverloop gelegen tussen de datum van het aangaan van een overeenkomst en die van aflevering der producten verhogingen en/of toeslagen van kracht worden van de vrachttarieven der goederen of grondstoffen, die De Verpakkingsboer voor haar productie betrekt, zal De Verpakkingsboer gerechtigd zijn koper die overeenkomstige toeslagen op de prijzen van de lopende order in rekening te brengen.Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de produkten gaat eerst van De Verpakkingsboer op koper over, wanneer al het aan De Verpakkingsboer ter zake van de levering van deze producten verschuldigde met inbegrip van rente en kosten is voldaan. Koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd die goederen te vervreemden of te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum, zonder korting of compensatie, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, met uitzondering van de door De Verpakkingsboer verstrekte creditnota’s die in mindering gebracht mogen worden.
 2. .Betalingskortingen die gebonden zijn aan een termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden, vervallen, indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn in het bezit van De Verpakkingsboer is.
 3. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Verpakkingsboer zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, die 2% hoger zal zijn dan het op de vervaldag geldende wisseldisconto van de Nederlandse Bank, met dien verstande, dat de rente tenminste 6% zal bedragen. De Verpakkingsboer is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst en andere nog lopende overeenkomsten met koper geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door enkele schriftelijke kennisgeven aan koper, zulks onverminderd de aan De Verpakkingsboer verder toekomende rechten, zoals het recht op volledige schadevergoeding. Voor het geval dat tot gerechtelijke inning dient te worden overgegaan, zal het factuurbedrag worden verhoogd met 15% met een minimum van 50,00 Euro. Tevens komen alle inningskosten voor rekening van de koper.
 4. Indien de koper voor de voltooing van de uitvoering van de overeenkomst zijn betalingen staakt, surseance van betaling aanvraagt, falliet wordt verklaard of kennelijk buiten staat geraakt zijn financiele verplichtingen na te komen, heeft De Verpakkingsboer eveneens het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door enkele schriftelijke kennisgeving aan koper ontbonden te verklaren.Artikel 8. Leenemballage

 • De Verpakkingsboer verbindt zich het aan koper ten gebruike afgestane verpakkingsmateriaal terug te nemen tegen de prijs waarvoor het aan koper in rekening is gebracht, mits het materiaal zich in goede staat bevindt en franco wordt geretourneerd.Artikel 9. Afname

 • Indien koper de (bewerkte of verwerkte) produkten niet binnen de overeengekomen tijd afneemt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Verpakkingsboer zonder ingebrekestelling het recht hem 5% van de factuurwaarde in rekening te brengen voor elke dag waarmee de overeengekomen tijd is overschreden. De Verpakkingsboer is in dit geval tevens gerechtigd de overeenkomst en andere nog lopende overeenkomsten met koper geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door enkele schriftelijke kennisgeving aan koper, zulks onverminderd de aan De Verpakkingsboer verder toekomende rechten, zoals het recht op volledige schadevergoeding.Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van orders wordt gelet op de eisen die aan de verwerking van het product worden gesteld, voor zover deze althans aan De Verpakkingsboer bekend zijn.
 2. Eventuele reclames kunnen alleen in overweging worden genomen, als ze binnen 8 dagen na ontvangst van de produkten door koper schriftelijk bij De Verpakkingsboer zijn ingediend.
 3. Retourzendingen anders dan wegens voldoende gemotiveerde reclames en onder voorafgaande advisering zijn niet toegestaan, behoudens afwijkende overeenkomst.
 4. Indien retourzendingen zonder geldige redenen geschieden, zijn alle aan de terugzending verbonden kosten voor rekening van de koper. De Verpakkingsboer heeft in dat geval het recht de goederen ter beschikking van de koper te houden of te doen houden voor diens rekening en risico.
 5. In geval van schade is verkoopster tegenover de koper slechts aansprakelijk tot ten hoogte de waarde van het geleverde product. Bij wanprestatie van de zijde van verkoopster is laatstgenoemde uitsluitend aansprakelijk voor schade aan lichamelijke zaken, welke het onmiddellijke en dadelijk gevolg is van die wanprestatie.
 6. Reclames vervallen, indien de afgeleverde hoeveelheid product na aflevering van aard en/of samenstelling gewijzigd wordt, geheel of gedeeltelijk beschadigd raakt of oververpakt wordt.


Artikel 11. Geschillen

 • Alle geschillen die tussen koper en De Verpakkingsboer mochten ontstaan, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.Artikel 12. Toepasselijk recht

 • Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------